Hiện tại sản phẩm của chúng tôi được bán trong nước 50% và xuất khẩu 50% tổng sản lượng; mục tiêu của Công ty là đẩy mạnh sản lượng xuất khẩu đạt 70-80% tổng sản lượng.


Chính sách chất lượng của chúng tôi là
“CHẤT LƯỢNG TỐT, ỔN ÐỊNH,
ÐÁP ỨNG THỎA MÃN YÊU CẦU KHÁCH HÀNG”