Thiết bị

Với mục tiêu sản xuất sợi chất lượng cao, chúng tôi đã đầu tư dây chuyền thiết bị hiện đại, tiên tiến thế hệ mới từ các nước Châu Âu, Nhật
bản, Ấn Ðộ. Tất cả các máy đều sản xuất năm 2015.

Máy loại xơ ngoại lai thế hệ mới nhất SP-FPU